นโยบายบริษัท

นโยบายคุณภาพ

” JWC มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าในคุณภาพ การบริการ และสิ่งแวดล้อม ”

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัมโบ้วายแอนด์เคเบิ้ล จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมด้วยการให้ความสำคัญต่อผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย เช่น RoHS ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  2. กำหนดวัตถุประสงค์ จัดตั้งเป้าหมายและติดตามผลเรื่องการประหยัดพลังงาน, ลดปริมาณขยะ, การรีไซเคิล และการรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. จัดให้มีการอบรม เผยแพร่และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  4. บริษัททำการเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ไปทั่วองค์กรของบริษัทและเผยแพร่สู่สาธารณชนในกรณีที่มีการร้องขอ